РЕКОМЕНДАЦІЇ

IV міжнародної молодіжної наукової конференції

“Довкілля-ХХІ”

(прийняті на заключному пленарному засіданні 10 жовтня 2008 р.)


             

Проведена Дніпропетровською облдержадміністрацією разом з Відділенням наук про Землю НАН України, Придніпровським науковим центром НАН і МОН України, Інститутом проблем природокористування та екології НАН України вчетверте Міжнародна молодіжна наукова конференція “Довкілля-ХХІ” засвідчила як підвищення зацікавленості молоді у вирішенні нагальних проблем сталого розвитку суспільства, так і зростаючий рівень її творчої активності та наукової результативності.

На конференцію були заявлені біля 100 доповідей від 40 наукових організацій Білорусі, Іспанії, Македонії, Німеччини, Росії і України. На пленарних і секційних засіданнях відбулася жвава дискусія відносно актуальних проблем переходу регіонів до сталого розвитку, моніторингу навколишнього середовища, методів і форм контролю стану екосистем, екологічної та техногенної безпеки, екологічного нормування антропогенних навантажень, екологічного виховання та освіти.

На пленарному засіданні заслухані наукові доповіді від Національної академії наук України: “Міжнародний рік планети Земля: стан та перспективи участі українських науковців у глобальних заходах в галузі наук про Землю”, “Основні досягнення та перешкоди на шляху до сталого розвитку України”, низка доповідей провідних науковців Інституту проблем природокористування та екології НАН України з проблем геоекології, екомоніторингу, раціонального природокористування, екологічного нормування, відродження порушених гірничими роботами земель, доповіді голови обласної ради молодих вчених і представника Дніпропетровської міської ради щодо ролі молоді у науковій розбудові держави.

На конференції підкреслювалась визначна роль органів влади Дніпропетровщини у проведенні дійової екологічної політики, підтримці ініціатив і починань науковців області, спрямованих на збереження і відродження природного середовища, забезпечення переходу регіону на засади сталого розвитку, підвищення інформованості населення з екологічних питань і їх активного залучення до попередження екологічних негараздів. Саме в області, у т.ч. за участю Інституту проблем природокористування та екології НАН України були розроблені проекти Концепції переходу України до сталого розвитку, Державної програми забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини, Програм поліпшення екологічного стану області, використання порушених земель гірничодобувних підприємств у якості відновлювальних елементів екологічної мережі, інші заходи, що  відкривають нові шляхи до збалансованого розвитку області.

Значну роль у вихованні молоді, залученні її до активної творчої діяльності відіграють щорічно організуємі облдержадміністрацією і обласною радою на базі Інституту проблем природокористування та екології НАН України засідання “круглих столів” екологічного спрямування, а також у рамках Всеукраїнського фестивалю науки, підготовка екологічних об'єктів області до “Євро-2012”  тощо.

Однак за два роки з останньої конференції загальна ситуація із залученням молоді до наукової творчості ще докорінно не змінилася. Навіть в установах  НАН України чисельність молодих науковців складає лише п’яту частину. Окрім відсутності відповідної матеріальної підтримки здібної молоді, не завжди талановита молодь, студенти та аспіранти залучаються до новітніх наукових досліджень, самостійної роботи і впровадження результатів досліджень, направляються на наукові конференції, рекомендуються до опублікування своїх робіт у наукових виданнях, мають можливість користуватися послугами Інтернету  тощо.

 

                           

Учасники конференції рекомендують:

 

1. Молодим особам, що бажають підвищувати науково-технічний рівень держави – проявляти ініціативу і наполегливість у реалізації своїх намагань відносно цього, використовувати наявні можливості залучення до наукової творчості, звертатися до молодіжних організацій за сприянням  у цих питаннях.

2. Молодіжним організаціям усіх рівнів активно сприяти талановитій молоді у вирішенні питань залучення до наукової творчості, відповідного матеріального і морального стимулювання, забезпечення достойних умов праці, реалізації їх власного наукового потенціалу, можливості доступу до світових наукових надбань  тощо.

3. Керівникам наукових установ, вищих навчальних закладів всіляко сприяти творчому зростанню молодих науковців, аспірантів, студентів, залученню їх до виконання новітніх розробок, у т.ч. в галузях природокористування, екомоніторингу, сталого розвитку регіонів, екологічної безпеки, створювати необхідні умови для обміну набутими знаннями і результатами наукової діяльності, отримання грантів, стипендій на наукові дослідження, забезпечувати спадкоємність поколінь учених.

4. Оргкомітету конференції, редакціям наукових журналів, за можливістю опублікувати найбільш значущі доповіді цієї конференції на шпальтах своїх часописів.

5. Просити облдержадміністрацію, НАН України на базі і за участю Інституту проблем природокористування та екології продовжити у наступному проведення молодіжних наукових конференцій екологічного спрямування в рамках проблем розвитку наук про Землю в баченні молодих науковців.

6. Висловити подяку Дніпропетровській обласній державній адміністрації, Національній академії наук України, Інституту проблем природокористування та екології НАН України за матеріальну і організаційну підтримку конференції, її високий науково-організаційний рівень.

                               

 

 

 

 

На засіданнях конференції

 

 

 

 

 

 

 


© Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины