РЕКОМЕНДАЦІЇ ЧЕТВЕРТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ”


 

2-5 жовтня 2007 р.

м. Дніпропетровськ, Україна

 

Відділення наук про Землю НАН України, Придніпровський науковий центр НАН України та Міносвіти і науки України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Інститут проблем природокористування та екології НАН України (ІППЕ НАН України)  провели 2-5 жовтня 2007р. у м. Дніпропетровську чергову ІУ міжнародну науково-практичну конференцію “Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів”. Конференція зареєстрована в УкрІНТЕІ (посвідчення № 226 від 18.04.2007 р.).

Оргкомітет конференції отримав заявки майже на 200 доповідей від учасників з України, Казахстану, Нідерландів, Німеччини,  Польщі, Російської Федерації,  Узбекистану. Вперше конференцію підтримав і виступив з доповіддю Голова ЦК профспілки металургів і гірників України.

Крім пленарних і секційних засідань, обговорення проблемних питань конференції проходило на засіданнях 7 тематичних „круглих столів”, присвячених Концепції переходу України до сталого розвитку (з презентацією розробок ІППЕ НАН України до Державної програми сталого розвитку регіону видобування та  первинної переробки уранової сировини), проблемі очистки грунтів від забруднень, у т.ч. радіаційного, в умовах розвинутої інфраструктури (з презентацією спільного німецько-шведсько-іспансько-польсько-російсько-українського проекту CLEANSOIL), побудові екомережі на техногенно порушених територіях (з презентацією проекту створення Інгулецького екокоридору в Кривбасі), вирішенню екологічних проблем, пов`язаних з підготовкою та проведенням в Україні чемпіонату Європи з футболу „Євро-2012” (з презентацією проектів екотуризму Придніпров`я), регіональній інфраструктурі просторових даних (з презентацією проектів використання даних дистанційного зондування Землі в стратегії сталого розвитку регіону) та інших.

До конференції були видані збірник тез доповідей, відповідні інформаційні матеріали. Робота конференції висвітлювалась у засобах масової інформації.

За минулі два роки (після третьої конференції) у країні відбулися деякі позитивні зрушення в означених конференцією напрямах. Зокрема, установами НАН України за участю Інституту проблем природокористування та екології розроблено проект Концепції переходу України до сталого розвитку, який Президією НАН України направлений на розгляд Верховної Ради і Кабінету Міністрів України. Виконуються деякі заходи Національного плану дій з реалізації положень Кіотського протоколу про зміну клімату, а також документів, прийнятих в Україні у відповідності з рішеннями Всесвітніх конференцій з навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро (1992 р.) та Йоганезбурзі (2002 р.).

В той же час масштабної широкопланової роботи з переходу країни на засади сталого розвитку ще не відбувається. Про це свідчать зволікання з розглядом державними і законодавчими органами проекту Концепції переходу України на засади сталого розвитку, відсутність достатнього фінансування Державної програми сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини, Програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води, невирішеність питань щодо економічного механізму надрокористування та системи оподаткування надрокористувачів, розробки та впровадження методів наукового прогнозування, створення систем комплексного моніторингу навколишнього природного середовища усіх рівнів, економічного стимулювання заходів з ресурсо- і енергозбереження, захисту і відновлення довкілля, поліпшення здоров’я населення за рахунок покращення екологічного стану територій тощо.

Недостатню активність у цих процесах проявляють науковці, спеціалісти,     депутати, громадськість. Не завжди реагують належним чином на суттєві недоліки і порушення екологічних норм владні структури.

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ РЕКОМЕНДУЮТЬ:

 

1. Вищим органам влади країни  розглянути як першочерговий проект  Концепції переходу України на засади сталого розвитку (опублікований у “Віснику НАН України”, № 2, 2007р.), підготовлений і поданий Президією НАН України у 2007 році.

Прийняття Концепції забезпечить консолідацію суспільства у проведенні      цілеспрямованої виваженої політики відносно збалансованого, гармонійного  еколого-економічного і соціального розвитку держави, збереження і відновлення   природного середовища, поліпшення умов життя і здоров’я населення, наближення до світових стандартів у відносинах природи і людини.

 

2. Науковим установам, вищим навчальним закладам виступити ініціаторами розробки і впровадження у кожній області країни цілеспрямованої екологічної      політики, комплексних заходів щодо поліпшення екологічної ситуації, переходу на засади сталого розвитку  тощо.

 

3. Національній і галузевим академіям наук продовжити наукові дослідження з проблем сталого розвитку, збалансованого використання природно-ресурсного потенціалу, забезпечення екологічної стійкості природних систем, природно-техногенної безпеки, розробки та впровадження методів наукового    прогнозування розвитку еколого-соціо-економічних систем, вирішення задач моніторингу довкілля, у т.ч. засобами   дистанційного зондування Землі, створення екомереж на техногенно порушених територіях, інших.

 

4. Органам місцевого самоврядування  організувати розроблення та впровадження регіональних програм сталого розвитку, регіональних систем моніторингу за показниками збалансованого розвитку і відповідно до національної системи моніторингу, механізму регіонального управління впливом господарського комплексу на навколишнє природне середовище при плануванні розвитку та розміщенні продуктивних сил з урахуванням транскордонного переносу забруднювачів.

 

5. Направити зусилля громадськості  на вироблення та впровадження     комплексної програми екологічного виховання та освіти людини на упродовж всього життя на ідеях сталого розвитку, широке залучення населення до вирішення екологічних проблем, захисту та відновлення довкілля.

 

6.  Схвалити рекомендації „круглих столів” і включити їх як складову до даного документу.

 

7. Вважати за доцільне  продовжити проведення подібних конференцій з цієї проблематики провести V конференцію у жовтні 2009 р.

 

8. Рекомендувати оргкомітету опублікувати найбільш значущі статті, рекомендації, інші матеріали конференції у збірнику наукових праць ІППЕ НАН України „Екологія і природокористування”, який входить до переліку фахових видань ВАК України.

 

9. Висловити подяку  Національній академії наук України, Інституту   проблем природокористування та екології НАН України за велику і важливу роботу з регулярного і якісного проведення усіх чотирьох однойменних конференцій, які дають можливість не тільки обговорити результати досліджень, але й корегувати такі дослідження у найбільш ефективних напрямах.

Відзначити особливу підтримку цих конференцій з боку Дніпропетровської облдержадміністрації, обласної Ради, міськвиконкому м. Дніпропетровська,  окремих підприємств, перш за все, гірничопромислового комплексу області, що надало можливість учасникам не тільки відчувати гостинність і бажаність перебування, але й більш широко ознайомитись з досвідом і досягненнями колективів Придніпровського регіону.

 

Рекомендації прийняті на заключному

засіданні конференції 5 жовтня 2007 р.                                                                                                                                  

 Оргкомітет

 


© Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины